Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Hestia Maastricht

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Hestia Maastricht, zoals overeengekomen of bekend gemaakt met een offerte, contant bon, opdracht of opdrachtbevestiging.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- koper/opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die met Hestia Maastricht een overeenkomst wenst af te sluiten dan wel heeft afgesloten;

- verkoper/leverancier: Hestia Maastricht, Onder de Kerk 6 te Maastricht, waarbij tegels, schouwen, haardplaten en/of overige materialen worden gekocht al dan niet in combinatie met de opdracht tot aanbrengen van die materialen;

- tegelwerken: Het bekleden van wanden, vloeren, vensterbanken, aanrechtbladen enz. met de daarvoor door of namens de opdrachtgever verstrekte tegels;

- materialen uit voorraad: materialen welke in het magazijn van Hestia Maastricht op voorraad worden gehouden en welke direct worden afgeleverd;

- materialen op bestelling: materialen, welke voor de opdrachtgever speciaal worden besteld of gereserveerd.

ARTIKEL 1. OVEREENKOMSTEN

Alle aanbiedingen en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Overeenkomsten worden pas van kracht na schriftelijke bevestiging door Hestia Maastricht.

Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van veertien dagen voor zover Hestia Maastricht binnen die termijn door feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd. Indien niet binnen veertien dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist zijn de opdrachtgever en Hestia Maastricht hieraan gebonden.

ARTIKEL 2. PRIJZEN

Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden als niet franco, tenzij anders overeengekomen.

Indien na de datum van aanbieding -ook indien Hestia Maastricht een bindend aanbod heeft gedaan- en voor de levering een of meerdere kostenfactoren een wijziging ondergaat, is Hestia Maastricht gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Prijzen worden berekend volgens de schriftelijke offerte en/of (opdracht)bevestiging.

Afzonderlijk worden berekend: het symmetrische, strokend of in patroon horizontaal of diagonaal plaatsen en het wateren van tegels;het zagen en in verstek maken en overige bewerkingen van tegels;het inwassen van de voegen anders dan met zand en grijze cement;het inwassen van de voegen later dan direct na het aanbrengen van de tegels;het verwerken van meer dan twee centimeters specie achter tegels die op wanden of vensterbanken moeten worden aangebracht en het verwerken van meer dan drie centimeters specie onder tegels die op vloeren worden gelegd;afwijkingen ten opzichte van de overeengekomen lijmsoorten c.q. hechtmiddelen;het uitvoeren van speciaal tegelwerk, zoals het betegelen van trappen, goten, opstanden, putten, wasbakken, kolommen, dilataties, enz.;het herstellen van beschadigingen, ontstaan buiten toedoen van Hestia Maastricht , aan tegels of tegelvlakken in ten dele of geheel betegelde ruimten. Hieronder valt het aanhelen van sparingen, zoals o.a. leidingen, contactdozen, evenals aansluitingen van tegelwerk op ander materialen zoals stucwerk, metselwerk en kozijnen.

ARTIKEL 3. PRIJSWIJZIGINGEN

Bij materialen op bestelling zijn prijsverhogingen binnen 60 dagen na het sluiten van de overeenkomst voor rekening van Hestia Maastricht met uitzondering van verhoging door overheidsmaatregelen.

Prijsverhogingen na deze termijn mogen worden doorberekend zonder dat de overeenkomst kan worden ontbonden.

ARTIKEL 4. LEVERINGSTERMIJN MATERIALEN OP BESTELLING

Onder leveringstermijn van materialen op bestelling wordt verstaan de in de overeenkomst vermelde termijn. De leveringstermijn wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn is gesteld.

Bij overschrijding van de bij benadering overeengekomen leveringstermijn kan de opdrachtgever Hestia Maastricht schriftelijk in gebreke stellen. Indien Hestia Maastricht 3 weken na die ingebrekestelling de materialen nog niet heeft afgeleverd, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De leveringstermijn gaat in per datum van de opdrachtbevestiging als bedoeld in lid 2 van artikel 1, maar niet eerder dan na ontvangst van de overeengekomen vooruitbetaling. Bij het uitstellen van de leveringstermijn op verzoek van de opdrachtgever verplicht Hestia Maastricht zich de materialen op een nader overeen te komen datum af te leveren. De overschrijdingstermijn bedraagt maximaal één maand.

ARTIKEL 5 LEVERINGSTERMIJN OVERIG

De levertijd wordt door Hestia Maastricht zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Hestia Maastricht is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren.

De opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen danwel indien de overschrijding het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van grove schuld of grove onzorgvuldigheid van Hestia Maastricht.

Wegens overschrijding van de levertijd kan de opdrachtgever de overeenkomst niet ontbinden en de ontvangst en/of betaling van de te leveren zaken niet weigeren.

ARTIKEL 6 LEVERING EN RISICO

Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening en risico van Hestia Maastricht.

In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever.

De keuze van het vervoermiddel berust bij Hestia Maastricht.

Indien bij het transport voor risico van Hestia Maastricht beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of een soortgelijk document worden aangetekend, is Hestia Maastricht daarvoor niet aansprakelijk.

De zaken worden geacht door Hestia Maastricht te zijn geleverd en door de opdrachtgever te zijn aanvaard:

- bij levering af magazijn: zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

- bij franco levering: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.

Bij levering franco werk behoeft Hestia Maastricht de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de opdrachtgever verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. De opdrachtgever en Hestia Maastricht dragen op zodanige wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat Hestia Maastricht zijn verplichting tot lossen zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de opdrachtgever hiermee in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.

ARTIKEL 7 LEVERING EN AFROEP

In geval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Hestia Maastricht bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, de opdrachtgever te sommeren een termijn te noemen waarbinnen alles zal zijn afgeroepen.

De door de opdrachtgever te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden gerekend vanaf de dag dat de opdrachtgever redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden.

De opdrachtgever is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke daarvan is Hestia Maastricht bevoegd om de koop zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

De opdrachtgever dient binnen veertien dagen nadat Hestia Maastricht hem schriftelijk om specificatie heeft gevraagd daaraan te voldoen. Hestia Maastricht heeft het recht de opdrachtgever schriftelijk onder verwijzing naar deze bepaling, aan te manen om binnen veertien dagen voor specificatie te zorgen. Voldoet de opdrachtgever hieraan niet dan is Hestia Maastricht gerechtigd hem de hogere kosten in rekening te brengen, welke eventueel het gevolg zijn van niet tijdig ontvangen van de benodigde specificatie. De overeengekomen levertijden en afroeptermijnen nemen eerst een aanvang, nadat de opdrachtgever de specificatie heeft verstrekt. De opdrachtgever heeft niet het recht tot afroepen zolang hij geen specificatie heeft verstrekt.

ARTIKEL 8 MATERIAAL/TRANSPORT

Opdrachtgever verleent voldoende hulp bij het lossen en de opslag van de aan te voeren materialen.

Voor de opslag van tegels, materialen en hulpmaterialen, dient een droge, goed afsluitbare ruimte aanwezig te zijn.
Bij aanvoer van de materialen in containers dient een ruime, goed bereikbare vlakke plaats ter beschikking te worden gesteld voor het plaatsen van 1 à 2 containers of zoveel meer als het werk verlangt.

Verticaal transport wordt door de opdrachtgever verzorgd.

Eventueel benodigd steigerwerk dient door de opdrachtgever gebruiksklaar te worden opgesteld en verwijderd.

Alle te verwerken materialen, elektrische stroom en water, evenals benodigd hulpmaterieel worden door de opdrachtgever op de werkvloer, binnen 25 meter van de te betegelen ruimte beschikbaar gesteld.

Al het onder art. +8 lid 1 t/m 6 genoemde wordt door de opdrachtgever gratis en tijdig ter beschikking gesteld.

Alle tegels en materialen worden geacht te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever voor verwerking en geschikt te zijn voor de gewenste toepassing middels de overeengekomen aanbrengmethode of bij gebreke van een afspraak ter zake middels één of meer van de algemeen bekende en aanvaarde aanbrengmethoden.

De opdrachtgever heeft de plicht Hestia Maastricht te informeren, indien de fabrikant/leverancier een bepaalde aanbrengmethode voorschrijft.

ARTIKEL 9 HOEVEELHEID

De aantallen worden aangegeven per vierkante of strekkende meter, in de regel zoals de betreffende fabrikant aangeeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij levering van natuursteen per vierkante meter wordt voor de oppervlakte van het natuursteen gerekend die van de kleinst omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 vierkante meter bedraagt.

Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, word geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de opdrachtgever zijn bezwaar daartegen

ARTIKEL 10 HOEDANIGHEID, KWALITEIT EN RECLAMES

Zichtbare gebreken dienen door opdrachtgever onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; in geval van aflevering dient dit op het meegeleverde document te worden aangetekend. Gebreken die bij ontvangst niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van Hestia Maastricht te worden gebracht. Geringe in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren.

Indien en voor zover over de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster wordt geleverd, geldt dat monster als vaststelling van de doorsnee- hoedanigheid van de zaken. Indien in afwijking van het bepaalde in de vorige zin niet aan de hand van een monster wordt geleverd, gelden voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers van Hestia Maastricht.

Indien en voor zover over de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers, opdrachtgever(s) of diens bouwdirectie, kan de opdrachtgever daaraan slechts aanspraken ontlenen die verder gaan dan wat elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover de verdergaande aanspraken uitdrukkelijk met Hestia Maastricht zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de opdrachtgever de inhoud schriftelijk en tijdig aan Hestia Maastricht heeft meegedeeld, zodat Hestia Maastricht daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.

In geval van gebreken in het geleverde heeft opdrachtgever slechts aanspraken op Hestia Maastricht, voor zover de zaken nog niet verwerkt zijn.

Indien de opdrachtgever volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.

Monsters van natuursteen moeten als typen worden beschouwd, zodat kleur- en structuurverschillen toelaatbaar zijn.

Rekening houdend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte, naar boven en naar beneden, van ten hoogste 50% toegestaan. Vakkundig in het geleverde aangebracht lijm-, kram- of stopwerk is toelaatbaar, indien de aard van het materiaal zodanig werk noodzakelijk maakt.

Geglazuurde tegels dienen vrij van haarscheuren te worden geleverd. Het optreden van haarscheuren na levering en aanvaardingen van het verkochte geeft geen grond voor afkeuring of schadevergoeding (Toelichting: Haarscheuren in geglazuurde materialen treden op wanneer een spanningsverschil ontstaat tussen de glazuurlaag en de drager van de glazuurlaag. Door de producenten van geglazuurde tegels wordt, gezien de veelheid van factoren die tot optreden van spanningsverschillen kunnen leiden, geen enkele garantie voor het niet optreden van haarscheuren gegeven).

Hestia Maastricht staat er niet voor in, dat – gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke grondstoffen – nabestelde tegels qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

De gehele partij of een tegelsoort daaruit, waartegen de opdrachtgever bezwaar heeft gemaakt, moet totdat Hestia Maastricht deze bezwaren heeft onderzocht – wat hij met bekwame spoed verplicht is te doen – in staat van aanvoer, ongesorteerd, onverwerkt en onbewerkt gelaten worden.

+Voor zover het bepaalde in de leden 7 t/m 11 afwijkt van het overigens bepaalde in deze algemene voorwaarden of een en ander aanvult, prevaleert het gestelde in de genoemde leden.

Reclames over de wijze van uitvoering van de tegelwerken dienen terstond aan Hestia Maastricht te worden gemeld en op dezelfde dag schriftelijk bij Hestia Maastricht te worden bevestigd. Reclames over gereedgekomen werk, welke bij een nauwkeurig toezicht op de uitvoering niet tijdens die uitvoering konden worden geconstateerd, moeten uiterlijk worden vermeld op de bon als genoemd in artikel 13.

ARTIKEL 11 TE BETEGELEN RUIMTEN

De te betegelen ruimten dienen schoon en geheel ontruimd, wind- en waterdicht, goed verlicht en goed bereikbaar met op de bouw gebruikelijke transportmiddelen, dus geheel “tegelklaar” ter beschikking te worden gesteld.

Het aanbrengen van peilmaten, het uitpassen van hoogten en afschot in vloeren, moet door de opdrachtgever tijdig geschieden.

De wanden, vloeren en vensterbanken dienen zodanig te zijn, dat wil o.a. zeggen te lood (wanden), vlak (wanden en vloer) en waterpas (vloer) evenals voldoende droog dat zonder enige voorbehandeling de tegels hierop gezet c.q. gelijmd kunnen worden e.e.a. naar het oordeel van Hestia Maastricht met inachtneming van de daarvoor geldende normen.

Indien de te betegelen ruimten niet aan één of meer van bovengenoemde eisen voldoen, heeft Hestia Maastricht het recht om zijn werkzaamheden niet aan te vangen c.q. te staken. De opdrachtgever is gehouden de hierdoor ontstane kosten aan Hestia Maastricht te vergoeden.

Indien is overeengekomen dat het werk wordt verricht voor een (vierkante) meterprijs dan geldt bij meting dat uitsparingen kleiner dan een halve vierkante meter worden doorgemeten en gesneden tegels als hele tegels worden gemeten.

De kosten als bedoeld in lid 4 zullen in elk geval bestaan in het arbeidsloon van Hestia Maastricht die als gevolg van het niet geschikt zijn van de ruimte en/of wanden en vloeren de werkzaamheden niet kan aanvangen c.q. voortzetten.

Hestia Maastricht meldt eventuele gebreken z.s.m. schriftelijk aan de opdrachtgever. Deze melding kan in eerste instantie telefonisch of per fax.

In de gevallen onder lid 4 vermeld is Hestia Maastricht slechts verplicht om de werkzaamheden toch aan te vangen c.q. voort te zetten, indien de opdrachtgever Hestia Maastricht dat schriftelijk opdraagt. Alle kosten, welke voor het geschikt maken van de vloer c.q. wanden ten behoeve van het aanbrengen van tegels moeten worden gemaakt, komen voor rekening van de opdrachtgever. Indien mogelijk doet Hestia Maastricht vooraf opgave van die kosten.

In de situatie als bedoeld onder lid 8 vervallen daarmee eventuele garantieverplichtingen en overige aansprakelijkheden van Hestia Maastricht

ARTIKEL 12 WERKSCHEMA/INSTRUCTIE

Het werkschema dient zodanig te zijn, dat het tegelwerk in één aaneengesloten stroom kan worden uitgevoerd en voltooid.

Werkschema, tekeningen, bestek of nadere specificaties dienen door de opdrachtgever ruim voor de aanvang te worden verstrekt.

Wijzigingen ten aanzien van het sub artikel 11 lid 2+ genoemde dienen terstond en schriftelijk aan Hestia Maastricht te worden meegedeeld.

Indien door de opdrachtgever van werkschema, tekening, bestek of nadere specificaties – om welke reden dan ook – wordt afgeweken, komen de hierdoor ontstane kosten c.q. gevolgen voor rekening van de opdrachtgever. Hestia Maastricht verplicht zich zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever een gespecificeerde opgave van kosten en gevolgen te verstrekken.

Door of namens de opdrachtgever zal Hestia Maastricht ter plaatse over het art. +8 lid 2, art 11 lid 2 en lid 7 genoemde worden geïnstrueerd.

ARTIKEL 13 TERMIJNEN

Minstens éénmaal per 14 dagen wordt het gereedgekomen werk door Hestia Maastricht samen met de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger gemeten. Voor akkoord bevonden werk, zowel kwalitatief als kwantitatief, wordt door of namens de opdrachtgever een bon in tweevoud afgegeven. Bij éénmalige opmeting na gereedkomen van het gehele werk (vanwege de omvang) zullen naar rato van de verrichte werkzaamheden voorschotfacturen worden ingediend als vermeld in de opdrachtbevestiging. De afgegeven bon(nen) is (zijn) bindend voor oplevering en de afrekening. Reclames, voor zover niet eerder schriftelijk ter kennis gebracht van Hestia Maastricht moet uiterlijk worden vermeld op de bon. Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook weigert mee te werken aan de meting en/of weigert een bon te verstrekken, wordt het werk, zowel kwalitatief als kwantitatief, geacht te zijn goedgekeurd.

ARTIKEL 14 BETALING

Materialen uit voorraad: de betaling dient bij aflevering te geschieden;

Materialen op bestelling: van de verkoopprijs voor de te reserveren of de te bestellen materialen dient 40% te worden vooruitbetaald. Bij aflevering, plaatsing of verwerking dient het resterende gedeelte te worden voldaan;

Tegelwerken en/of overige werkzaamheden: de verkoopprijs (inclusief de omzetbelasting) voor wat conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar de dertigste dag na die waarop het werk is goedgekeurd, of – zo dat later is – de vijftiende dag nadien, waarop de betreffende factuur is verzonden aan de opdrachtgever.

Voorschotfacturen vervallen op de vijftiende dag na toezenden van de factuur.

Hestia Maastricht is bevoegd de verschuldigde prijs op de factuur te verhogen met een zgn. kredietbeperkingstoeslag van ten hoogste twee procent. Die toeslag wordt dan verschuldigd, indien en voor zover de betaling van de koopprijs na de vervaldag plaatsvindt.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever gehouden 2% per maand over het uitstaande bedrag met een minimum van € 12,00 te vergoeden, als mede alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten.

Indien de opdrachtgever verzoekt de overeengekomen leveringstermijn met meer dan drie weken te overschrijden, is hij gehouden 2% met een minimum van € 12,00 per maand te vergoeden over het nog uitstaande bedrag.

De op grond van de wet bij te late betaling over het factuurbedrag inclusief de kredietbeperkingstoeslag verschuldigde rente is gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met twee.

Bij te late betaling, ook van de voorschotfacturen, is Hestia Maastricht bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten totdat betaling is geschied en/of voor wat nog verricht dient te worden, contante of vooruitbetaling, danwel genoegzame zekerheidstelling te vorderen. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft Hestia Maastricht het recht om de levering en/of zekerheidsstelling te vorderen. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft Hestia Maastricht het recht om de levering en/of verplichtingen op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van wat is geleverd, wordt dan terstond opeisbaar.

Gelijke bevoegdheden als in lid 6 omschreven komen Hestia Maastricht toe – ook reeds voor de vervaldag – jegens de opdrachtgever, over wiens verminderde kredietwaardigheid Hestia Maastricht na het aangaan van de overeenkomst zodanig aanwijzingen heeft ontvangen, dat Hestia Maastricht, had hij over die aanwijzingen reeds voor het aangaan van de overeenkomst beschikt, die overeenkomst redelijkerwijze niet of slechts op voorwaarde van contante of vooruitbetaling dan wel genoegzame zekerheidsstelling zou hebben willen aangaan.

De opdrachtgever, die het door hem verschuldigde niet op tijd betaald heeft, is verplicht aan Hestia Maastricht de kosten te vergoeden, gemaakt tot inning van de vordering, waaronder mede zijn begrepen de buitengerechtelijke kosten en de eventuele executiekosten.

+Bij (gedeeltelijke) afkeuring van het werk dient de opdrachtgever het (naar rato) ingehouden deel van het gefactureerde bedrag te storten op de rekening van de +Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken danwel een bankgarantie te stellen inachtneming van de hiervoor genoemde betalingstermijnen. Het aldus gestorte bedrag c.q. de gestelde bankgarantie wordt eerst aan Hestia Maastricht uitbetaald, indien het werk alsnog door de opdrachtgever is, of geacht moet worden te zijn, goedgekeurd.

ARTIKEL 15 OVERMACHT

Indien Hestia Maastricht door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden.

Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest: staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, breuk van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen evenals iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Hestia Maastricht redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te presteren.

ARTIKEL 16 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De eigendom van de door Hestia Maastricht verkochte en geleverde zaken verblijft bij Hestia Maastricht totdat de opdrachtgever alle verplichtingen is nagekomen die voortvloeien uit eerdere of latere met Hestia Maastricht gesloten gelijksoortige overeenkomsten.

Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van enigerlei verplichting tegenover Hestia Maastricht is laatstgenoemde gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren en de zaken terug te nemen.

Hestia Maastricht zal in geval als bedoeld in lid 2 gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken, waarbij de opdrachtgever reeds nu de verplichting op zich neemt aan Hestia Maastricht alle medewerking te verlenen, teneinde dit eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken.

ARTIKEL 17 RETOURZENDINGEN

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd, indien dit is overeengekomen. Dit dient te geschieden binnen 4 weken na levering in originele onbeschadigde en complete verpakking.

Materialen op bestelling worden nimmer teruggenomen.

Beschadigde zaken en verpakte zaken, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.

Bij retourzendingen heeft Hestia Maastricht het recht een kostenvergoeding in rekening te brengen van minimaal 25% van de corresponderende factuurwaarde.

ARTIKEL 18 ANNULERING

Tenzij de opdrachtgever de overeenkomst van levering ontbindt op grond van het gestelde in artikel 4 lid 2, is de opdrachtgever bij het annuleren van de opdracht tot het aanbrengen 25% van de overeengekomen aanbrengprijs verschuldigd met dien verstande dat bij annuleren tussen 4 en 8 weken voor de afgesproken dag 50% van die prijs is verschuldigd, bij annuleren tussen 2 en 4 weken voor de afgesproken dag 75% van die prijs en bij annuleren binnen 2 weken voor de afgesproken dag 100% van de overeengekomen aanbrengprijs. Bij ontbreken van een afgesproken aanbrengprijs gelden de alsdan geldende adviesprijzen van Hestia Maastricht

ARTIKEL 19 VEILIGHEID

De opdrachtgever vrijwaart Hestia Maastricht voor aanspraken als gevolg van de Arbeidsomstandighedenwet en de daaruit voortkomende Veiligheidsbesluiten en de Publicatiebladen van de arbeidsinspectie op de bouwplaats evenals als gevolg van overig wet- en regelgeving, indien deze aanspraken het gevolg zijn van een verzuim van de opdrachtgever ten aanzien van de krachtens deze voorwaarden op hem rustende verplichtingen en voor aanspraken voortkomend uit of gebaseerd op o.a. artikel 1638X Boek 7 BW.

ARTIKEL 20 VERZEKERING/AANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtgever is verplicht te verzekeren:

- het uitgevoerde en nog niet gefactureerde werk tegen alle materiële schade;

- aanwezige gereedschappen en materialen van Hestia Maastricht.

Hestia Maastricht is verplicht te verzekeren: diens personeel of door Hestia Maastricht ingeschakelde derden tegen schaden, die het gevolg zijn van wettelijke aansprakelijkheid, die verband houden met of het gevolg zijn van de aanwezigheid van Hestia Maastricht , diens personeel of door Hestia Maastricht ingeschakelde derden op het werk of verband houden met de uitvoering van de tegel- of overige overeengekomen werken.

Indien en voor zover Hestia Maastricht diens personeel of door Hestia Maastricht ingeschakelde derden, jegens de opdrachtgever, al dan niet uit hoofde van de gesloten overeenkomst, tot enige schadevergoeding gehouden zijn, dan bedraagt die schadevergoeding ten hoogste het tussen Hestia Maastricht en de opdrachtgever overeengekomen bedrag voor het aanbrengen van het tegelwerk en/of overige werkzaamheden en/of de factuurwaarde dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van Hestia Maastricht voor zover deze in staat is om soortgelijke zaken te leveren. Indien en voor zover er sprake is van schade aan het verrichte tegelwerk, zal Hestia Maastricht in staat worden gesteld om de schade aan het tegelwerk te herstellen.

Hestia Maastricht is nimmer aansprakelijk voor:

- waterdichtheid van het tegelwerk (de opdrachtgever dient zelf daarvoor voorzieningen te treffen of te doen treffen);het loslaten van de tegels, tenzij de opdrachtgever aantoont dat dit een gevolg is van onjuist aanbrengen van tegels door Hestia Maastricht;

- beschadigingen aan andere materialen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat deze beschadigingen gevolg van onzorgvuldig handelen van Hestia Maastricht zijn;

- de gevolgen van het te vroegtijdig of onjuist in gebruik nemen van af te werken aan het (de) tegelwerk(en) inclusief het onjuist schoonmaken;

- haarscheuren in geglazuurde tegels;

- gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

ARTIKEL 21 WEERSINVLOEDEN

Voor rekening en risico van de opdrachtgever is te allen tijde de afdoende bescherming van uitgevoerde en/of in uitvoering zijnde tegelwerken en/of overige werkzaamheden tegen alle weersinvloeden, die schaden zouden kunnen veroorzaken zoals vorst, regen, zon enz.

ARTIKEL 22 GARANTIE

Hestia Maastricht is jegens de opdrachtgever gehouden aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikant zijn verstrekt.
Hestia Maastricht garandeert dat de door hem te verrichten werkzaamheden plaatsvinden naar algemene normen van deugdelijkheid.

ARTIKEL 23 AFWIJKENDE BEDINGEN

Afwijkende voorwaarden, hoe ook genaamd, gelden niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

ARTIKEL 24 GESCHILLEN en recht

1. Alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiende kunnen uitsluitend worden aanhangig gemaakt voor de bevoegde rechter in het kanton/arrondissement ter vestigingplaats van Hestia Maastricht, behoudens in dat geval van faillissementsaanvrage de regeling van de faillissementswet van toepassing blijft, met dien verstande dat Hestia Maastricht de wederpartij nadat hij de wederpartij schriftelijk heeft medegedeeld van dit beding gebruik te zullen maken een termijn gunt van een maand om schriftelijk voor de beslechting van het geschil volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

2. Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

3. Hestia Maastricht mag het door de wederpartij opgegeven adres als juist blijven beschouwen, tenzij door de wederpartij aan Hestia Maastricht schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.

.

 

 

 

 

 

 

Algemene voorwaarden Home Andera Maastricht is gespecaliseerd in de restauratie van antieke gietijzeren design radiatoren